top of page

ข้อกฎหมาย “แบบง่ายๆ” ที่นายหน้าอสังหาฯ จำเป็นต้องรู้

Updated: Jun 7, 2019แม้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กับนายหน้า จะสามารถตกลงว่าจ้างกันด้วยวาจา โดยที่ไม่ต้องมีหนังสือสัญญาการจ้างงานเลยก็ได้ แต่ในยุคปัจจุบัน ต่อให้นายหน้ากับเจ้าของอสังหาฯ สนิทใกล้ชิดกันแค่ไหน แต่หากได้ว่าจ้างให้ทำงานกันแล้ว แนะนำว่าควรจะทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ดีกว่า เพราะมีหลายครั้งหลายคดีมากแล้ว ที่นายหน้าทำงานไปแล้ว แต่กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลง แถมไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย เพราะไม่ได้มีการทำหนังสือสัญญาไว้เป็นหลักฐานการว่าจ้างดังนั้นสิ่งที่นายหน้าและตัวแทนอสังหาฯ ควรจะต้องรู้ติดตัวไว้ เพื่อไม่ให้ถูกโกงหรือรู้ว่าถ้าโดนเบี้ยวค่าจ้างจะต้องทำอย่างไร คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845 - มาตรา 849

ซึ่งในที่นี้แปลความและอธิบายความหมายกันแบบภาษาชาวบ้านๆ ให้เข้าใจกันง่ายๆ คือมาตรา 845

บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว

นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไป ก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ

อธิบายมาตรา 845 ง่ายๆ คือ เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาฯ ทำธุรกรรมต่างๆ กันเเล้วจากการแนะนำหรือทำหน้าที่ของนายหน้า เจ้าของอสังหาฯ หรือผู้ว่าจ้าง ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้นายหน้าตามสัญาที่ได้ทำกันไว้ ฉะนั้น สำคัญที่สุดคือนายหน้าจะต้องทำสัญญากับผู้ว่าจ้างไว้ด้วยเสมอ