top of page

ทำไมนายหน้าอสังหาฯ ต้องสนใจ “ข่าวเศรษฐกิจ”สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนส่งผลกระทบให้ตลาดอสังหาฯ ชะลอตัวตามไปด้วย ในครึ่งปีหลัง 2019 เป็นเครื่องสะท้อนว่านายหน้าอสังหาฯ ยุคใหม่ ควรเริ่มตระหนักถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันท่วงที และอยู่รอดได้ในสภาวะเช่นนี้


แม้ความเชื่อของนายหน้าอสังหาฯ บางท่านในยุคก่อนหน้านี้ จะเชื่อว่าการทำงานที่ดีที่สุด คือการหว่านล้อม ชักจูงใจ ให้ลูกค้า ซื้อ หรือ เช่า อสังหาฯ กับตนให้ได้ ถือเป็นความสำเร็จที่สุด โดยลืมสนใจถึงสภาวะแวดล้อมและบริบทต่างๆ จนทำให้หลายครั้ง นายหน้าฯ เหล่านั้นประสบปัญหาตามมาจนไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน


SAT-Marketing ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นายหน้าอสังหาฯ ยุคใหม่ ที่ต้องการประสบความสำเร็จ เริ่มสนใจใน ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร โดยเฉพาะ “ข่าวเศรษฐกิจ” เพราะมีผลกับรายได้และการทำงานของนายหน้าฯ และตลาดอสังหาฯ ดังนี้1. สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบกับตลาดอสังหาโดยตรง

ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี กำลังซื้ออสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัยและการลงทุนจะลดลง หรือที่เรียกว่า สภาวะตลาด “ชะลอตัว” ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของนายหน้าอสังหาฯ ให้ลดลงตามไปด้วย


2. สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบกับผู้ซื้อและลูกค้าโดยตรง

เพราะถ้าเศรษฐกิจดี ลูกค้ามีกำลังซื้อสูง ลูกค้าที่พร้อมจะซื้ออสังหาฯ ทั้งเพื่ออยู่อาศัย เพื่อการลงทุน หรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพิ่มตามไปด้วย


3. เศรษฐกิจโลกจากนอกประเทศ ส่งผลถึงตลาดอสังหาฯ ภายในประเทศ

ลูกค้าต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว ก็จะลดการซื้ออสังหาฯ ในไทยลง รวมถึง นักท่องเที่ยวที่ลดลง ก็ทำให้ยอดการเช่าห้องพักลดตามไปด้วย และผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือ การลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยจะน้อยลง ทำให้การหาเ