top of page

นายหน้ามือใหม่ เขียนสัญญาเช่าอย่างไร ให้รัดกุมหลังจากที่เคยนำเสนอเรื่องราวของตัวอย่างสัญญาเช่าที่ดี ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างไปแล้ว โอกาสนี้ SAT-Marketing ของลงในรายละเอียดมากขึ้นด้วยการเจาะลึกถึงการเขียนสัญญาเช่าอย่างไรให้มีความรัดกุม เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ ให้กับลูกค้าและเจ้าของทรัพย์ ให้ไม่ได้รับความเสียหายตามมาในอนาคตได้


สัญญาเช่าที่ดีจะต้องมีความ “ชัดเจน” ไม่เขียนเผื่อๆ กลางๆ หรือสามารถบิดพริ้วในรายละเอียด หรือเพิ่มลดข้อสัญญาในภายหลังได้ ซึ่งในรายละเอียดของสัญญาต่างๆ ที่รัดกุมควรมี คือ


- ระบุราคาที่แน่นอน

ทุกๆราคา ทั้งค่าเช่า ค่ามัดจำ ค่าปรับต่างๆ ควรเขียนให้ชัดเจนตายตัว


- ระบุวันที่ วันเวลา ทุกจุดให้แน่นอน

โดยเฉพาะวันเวลาการชำระค่าห้อง วันเวลาของสัญญาเช่าที่จะหมดลง เป็นต้น


- ระบุเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ที่มีภายในห้องไว้อย่างละเอียด

เครื่องใช้ไฟฟ้า ของประดับตกแต่ง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้อำนวยความสะดวกทุกอย่างที่มีในห้อง ต้องเขียนระบุในสัญญา เพื่อป้องกันการสูญหายหรือความเสียหาย


- กำหนดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

หากผู้เช่าทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินภายในห้อง สัญญาที่นายหน้าฯ เขียนขึ้น ควรกำหนดมูลค่าความเสียหายไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น กระจกในห้องน้ำแตก ต้องชดใช้ในมูลค่าราคา 1,000 บาทหรือผู้เช่าเปลี่ยนให้กลับสู่สภาพเดิมได้ก่อนหมดสัญญาเช่าและส่งมอบห้องคืน เป็นต้น


- กำหนดค่าปรับในกรณีต่างๆ ไว้ชัดเจน

เช่น ชำระค่าห้องล่าช้า เกินวันที่ 3 หรือวันที่ 5 ต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน วันละ 300 หรือ 500 บาท หรือ หากหมดสัญญาเช่า แล้วส่งมอบห้อ