top of page

นายหน้าอสังหาฯ จะแนะนำลูกค้าอย่างไรในวันโอนคอนโด

Updated: Aug 29, 2019หลังจากตัดสินใจ ทำการตกลงซื้อขายคอนโดกันได้เเล้ว ระหว่างเจ้าของทรัพย์ และลูกค้า จนมาถึงขั้นตอนของวันโอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต้องใช้ ทำให้นายหน้าอสังหาฯ เอง มีหน้าที่ต้องดำเนินการแทน หรือคำแนะนำขั้นตอนต่างๆดังนี้


เตรียมเอกสารให้พร้อม

โดยเฉพาะ เอกสารส่วนตัวของผู้ซื้อ อาทิ

  • บัตรประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อให้เตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)

  • ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส สำเนาใบจดทะเบียน ในกรณีลูกค้าชาวต่างชาติ เตรียม Passport และหนังสือรับรองต่างๆ

หรือถ้าซื้อในนามนิติบุคคลหรือบริษัทเป็นผู้ซื้อ เตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 1 เดือน), สำเนาบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 1 เดือน), สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อซื้อห้องชุด โดยระบุที่มาของเงินที่ซื้อและวัตถุประสงค์ด้วย, หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการบริษัท, แบบ ก. (กรรมการเข้าใหม่), สำเนาเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งในที่นี้ SAT-Marketing แนะนำว่า การเตรียมเอกสารเหล่านี้ ควรเตรียมเผื่อไว้บ้างหลายๆชุด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ตรวจสอบสภาพห้องที่ลูกค้าจะซื้อ

นายหน้าควรแนะนำหรือช่วยเป็นผู้ตรวจสภาพห้องก่อนจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า ว่า Spec ห้องเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ มีสภาพการใช้งานพร้อมใช้ตามสัญญาที่ระบุ หรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อน อาทิ ระบบน้ำประชา ไฟฟ้า พื้นผนัง มีน้ำรั่วซึมหรือไม่ ห้องน้ำห้องครัวต่างๆ อยู่ในสภาพอย่างไร เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องแบกรับภาระการซ่อมแซมหรือตกแต่งที่เกินความจำเป็นหลังจากจ่ายเงินซื้อไปแล้ว