top of page

นายหน้าฯ หาลูกค้าต่างชาติจากที่ไหนได้บ้าง Part 2.


ต่อเนื่องจากการนำเสนอถึงประเด็น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการมุ่งเน้นการทำตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติให้เข้ามาทำการ ซื้อ/เช่าคอนโด สามารถเข้าถึงและหาลูกค้าชาวต่างชาติจากที่ไหนได้บ้างนั้น SAt-Marketing ขอนำเสนอเพิ่มเติม เพื่อให้นายหน้าอสังหาฯ ได้นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลและพัฒนาต่อยอดความสำเร็จได้

ต่อจากการนำเสนอครั้งที่แล้ว ที่นายหน้าสามารถหาลูกค้าได้จาก Social Network, โฆษณาใน ห้างสรรพสินค้า หรือ Shopping mall, ที่ชาวต่างชาตินิยมใช้บริการ และ โรงเรียนนานาชาติ นั้น ครั้งนี้ ยังมีแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ได้เเก่


1. บรรษัทข้ามชาติ และองค์กรต่างๆ ที่มีชาวต่างชาติทำานอยู่

ถือเป็นอีกแหล่งที่มาของลูกค้าต่างชาติที่น่าสนใจ ถ้านายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถทำตลาด อย่างเป็นระบบกับบรรษัทข้ามชาติ และองค์กรต่างๆ ที่มีชาวต่างชาติทำงานอยู่ได้ ย่อมได้ลูกค้าที่มีความสามารถในการจ่ายค่าที่พักในระดับสูง จนถึง Hi-end ได้ ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆ เพียงแค่ นายหน้าอสังหาฯ ต้องวางแผนการเข้าถึงที่ดีมากพอ เพราะนอกจากการไปขอปิดประกาศในบอร์ดของบริษัทเหล่านี้แล้ว แท้จริงยังสามารถวางแผนการเข้าถึงได้อีกหลากลหลายวิธีที่น่าสนใจและมีโอกาส ได้ผลสูง ซึ่งนายหน้าฯ ที่มีทีมงานที่ปรึกษาทางการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์คอยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ข้างๆ เสมอนั้น ที่ปรึกษาจะแนะนำโดยละเอียดเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนายหน้าได้

(ใส่ Logo ของ SONY, LG, Dtac, DHL, AIA, )

2. วารสารและหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

นอกจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่นายหน้าฯ สามารถซื้อโฆษณาเพื่อทำการตลาดได้ ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติจะมีการจัดพิมพ์วารสารต่างๆ เพื่อซื้อขายแจกจ่ายกันในแวดวงสังคมของตนเสมอ ด้วยเหตุผลที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะยุโรปและอเมริกันส่วนใหญ่จะมีนิสัยรักการอ่าน ไม่ว่าจะหนังสือพิม นิตยสาร วารสารต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ชาวต่างชาติให้ความสำคัญใช้ติดตามข่าวสาร ทำให้วารสารต่างๆ เหล่านี้ เป็นสื่ออีกหนึ่งประเภทที่น่าสนใจให้นายหน้าเข้าไปทำตลาดได้