top of page

Messenger ในแวดวงอสังหาฯ คืออะไร?Messenger คำนี้ ไม่ได้หมายถึงพนักงานผู้ที่คอยทำหน้าที่ส่งเอกสารเท่านั้น แต่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หมายรวมถึงบุคคลที่อยู่ในกลไกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย


อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ และเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพ คือ

- นายหน้าอสังหาฯ หรือ ตัวแทนอสังหาฯ คือคนที่ลงมือ ลงทุน ใช้เวลาและความสามารถในการ ทำตลาด เช่น การติดต่อผู้ซื้อ ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงทรัพย์ ทำการตลาดและโฆษณาผ่านสื่อ ทั้งติดป้าย ลงประกาศในสื่อออนไลน์ ติดต่อ Developer และนักลงทุน เพื่อให้ทรัพย์นั้นขายหรือ ปล่อยเช่าได้


- ส่วน Messenger คือผู้ที่รู้จักกับเจ้าของทรัพย์ และแนะนำให้เจ้าของทรัพย์รู้จักกับนายหน้า ตลอดจนผู้ที่รู้จักกับเจ้าของทรัพย์ แล้วเจ้าของทรัพย์ไว้ใจ ให้เอกสารและสำเนาเอกสารของทรัพย์ที่ ต้องการขาย แล้วนำมาส่งต่อให้กับนายหน้าฯ ช่วยทำตลาดให้ ซึ่ง “การส่งต่อนั้น จึงที่เป็นที่มาของคำว่า Messenger นั่นเอง”


การรับรายได้จากการทำงาน

- นายหน้าอสังหาฯ จะได้รับค่าจ้างตามสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าของทรัพย์ (ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3%-5%)

- Messenger ส่วนใหญ่จะรับรายได้จากการแบ่งจากรายได้ของนายหน้าฯ ทำการแบ่งให้คนละครึ่ง หรือ 1% แล้วแต่ตกลงและสมัครใจ รวมถึงอาจจะรับรายได้จากเจ้าของทรัพ์ที่ขายหรือปล่อยทรัพย์ได้ จ่ายให้เองตามแต่การตกลงกัน


ในยุคก่อนหน้านี้ ที่ไม่มีเครื่องมือการสื่อสารที่รวดเร็ว ง่าย สะดวกสบาย แบบในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกันแบบ Face to Face มีความสำคัญและเป็นช่องทางหลัก ทำให้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยทำตลาดโดยเฉพาะการที่นายหน้าอสังหาฯ จะสามารถเข้าถึงทรัพย์และเจ้าของทรัพย์ได้ ทำให้ในยุคก่อนที่การสื่อสารจะรวดเร็วและง่ายเช่นทุกวันนี้ Messenger จึงเป็นกลไกที่มี่ความสำคัญอยู่บ้าง


แต่เมื่อเกิดเทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสารที่รวดเร็ว ครอบคลุม สะดวก ทั้ง Internet Website และโลกออนไลน์ ช่วยเอื้อต่อการทำตลาด ทำให้ Messengers ในธุรกิจอสังหาฯ ค่อยๆ ลดบทบาทและ ความสำคัญลง เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สามารถทำตลาดได้เองผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนการทำงานของนายห